در حال مرور : تاریخ و جامعه

تاریخ و جامعه 0

«بروید رای دهید نگویید چیست رای؛ که مایه زندگانی ست رای.» گرچه اپوزیسیون کراوات زن خارج نشین هم چنان معتقد است که «این ها همه اش بازی است!» ولی خواهرم، برادرم! شما تسلیم این صحنه آرایی های خطرناک نشوید.

ادامه